กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กรอ. ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 /จังหวัดในกลุ่มจังหวัด/หน่วยงานดำเนินโครงการ เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย…

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอส่งแนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดาวน์โหลด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน งบประมาณ ๑๗๐,000,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 ณ อำเภอเชียงของ…

ตรวจติดตามและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มอนุภาค GMS และประชาคมอาเซียน (AC) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 7,980,000.- บาท และโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน…

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น…