หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม

เมื่อวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้ และกระบวนการการทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์ คงค้างสะสม

มื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้าง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมโดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(สตภ.9) (นายกฤษฎา สวนสมภาค) และคณะทำงานนำโดย
นายวชิระ ณ ลำปาง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านระบบ Application Zoom เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ

มื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด เข้าพบปะ นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)ครั้งที่ 2 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิตกลุ่มอาชีพ และระดับภาค พื้นที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนา ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญและนำมาสู่การสังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ดำเนินการในห้วงงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ฯ นางศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10
นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 และคณะเข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบ Zoom Application

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ประกาศวาระกลุ่มจังหวัดให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่ง โดยมีการนำร่องที่จังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดและขยายผลไปสู่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในการประชุม

previous arrow
next arrow
Slider

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ...
Read More
หนังสือ ที่ นร0702/ว64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ดาวน์โหลด ...
Read More
หนังสือ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ หนังสือ งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...
Read More
คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Read More
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอส่งแนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดาวน์โหลด ...
Read More
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ...
Read More

 

 

ข่าวอื่น ๆ