หน้าแรก

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ประกาศวาระกลุ่มจังหวัดให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่ง โดยมีการนำร่องที่จังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดและขยายผลไปสู่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพุธที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธานในการประชุมฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธานในการประชุมฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย พร้อมแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

previous arrow
next arrow
Slider

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ...
Read More
หนังสือ ที่ นร0702/ว64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ดาวน์โหลด ...
Read More
หนังสือ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ หนังสือ งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...
Read More
คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Read More
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอส่งแนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดาวน์โหลด ...
Read More
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ...
Read More

 

 

ข่าวอื่น ๆ