หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย พร้อมแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

previous arrow
next arrow
Slider

Loading...

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Read More

แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอส่งแนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดาวน์โหลด ...
Read More

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ...
Read More