เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(พ.ศ. 2566 – 2570)

และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 18.00 น.

> รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและผลการพัฒนากลุ่มในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เพื่อรองรับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

สรุปรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด

 

การประชุมวันที่ 18 ส.ค. 64

◊ ใบงานร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (กจ.1) (18 ส.ค. 64)

◊ ใบงาน ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กจ.2) (18 ส.ค. 64)

◊ แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัดกลุ่มจังหวัด (18 ส.ค. 64)

◊ ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการบริการทางสุขภาพ

การประชุมวันที่ 19 ส.ค. 64

◊ ใบงานร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (กจ.1) (19 ส.ค. 64)

◊ ใบงาน ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กจ.2) (19 ส.ค. 64)

◊ แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัดกลุ่มจังหวัด (19 ส.ค. 64)

◊ ตัวชี้วัดด้านการค้า
◊ ตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว
◊ ตัวชี้วัดด้านเกษตรมูลค่าสูง

การประชุมวันที่ 20 ส.ค. 64

◊ ใบงานร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (กจ.1) (20 ส.ค. 64)

◊ ใบงาน ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กจ.2) (20 ส.ค. 64)

◊ แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัดกลุ่มจังหวัด (20 ส.ค. 64)

◊ ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์

 

◊ แบบฟอร์ม Value Chain ปี 2566

*** – ตัวอย่าง – แบบยืนยันความพร้อม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

◊ แบบสอบถาม SWOT แผนพัฒนา ฯ 5 ปี (QR CODE)

 ใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566- 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนฯ-66-70

 

>>>    QR CODE กลุ่มไลน์ แผน 66 -70    <<<

 

เอกสารประกอบการประชุม

นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570

 

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดย นายวีระชัย ประเสริฐโส
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

 

 

 

◊ นำเสนอ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570)
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings

 

 

 

 

◊ โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและผลการพัฒนากลุ่มในช่วงปีที่ผ่านมา
รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
เพื่อรองรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570)
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

◊ เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พ.ศ.2566 – 2570