กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *