กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *