ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย…

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม ธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ…

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บท

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาออบกแบบการพัฒนา ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน และ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น…