ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่าน Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมงานบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน, ร่วมสนับสนุนเครื่องอัดฟาง นำร่องจังหวัดเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมงานการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการทำเกษตรปลอดการเผา…

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…

สตง. ภาค 9 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นายกฤษณะ พินิจ…

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กรอ. ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…