ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1…

ประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3…

ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย…