ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1…

ประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3…

ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ…

ข่าวอื่น ๆ