ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมฯ…

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2 / 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัด  เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2) เป็นประธานในการประชุมฯ และนายวิบูรณ์…

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่…

การประชุมปิดการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) (นายพิษณุวัชร์ วีระพงศ์เดช) และคณะทำงานได้ปิดการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลาง…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้ และกระบวนการการทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์ คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้าง รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค…

ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

              สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(สตภ.9) (นายกฤษฎา สวนสมภาค) และคณะทำงานนำโดย นายวชิระ ณ ลำปาง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมโดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย…