OSM north

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบ VCS) ณ ที่ตั้งของจังหวัดในกลุ่มเชียงราย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย
ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมประชุม เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2563

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม ธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาออบกแบบการพัฒนา ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน และ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย