กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *