admin

ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย…

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม ธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ…

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บท

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาออบกแบบการพัฒนา ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน และ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น…