admin

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุม มอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)…

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัด การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่าน Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมงานบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน, ร่วมสนับสนุนเครื่องอัดฟาง นำร่องจังหวัดเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมงานการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการทำเกษตรปลอดการเผา…

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…