admin

ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

              สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(สตภ.9) (นายกฤษฎา สวนสมภาค) และคณะทำงานนำโดย นายวชิระ ณ ลำปาง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมโดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย…

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านระบบ Application Zoom เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.…

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าพบปะเพื่อประสานการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด เข้าพบปะ นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม…

การประชุมคณะกรรมการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)ครั้งที่ 2 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิตกลุ่มอาชีพ และระดับภาค พื้นที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนา ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญและนำมาสู่การสังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นดำเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”…

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 จัดประชุมเปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ดำเนินการในห้วงงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าพบปะหารือข้อราชการกับสำนักงบประมาณและคณะกรณีการบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดตามระเบียบวิธีงบประมาณ2566

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ฯ นางศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 และคณะเข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และการบริหารงบประมาณ…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…