กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมฯ

            ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 และได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร่าง) ปฏิทินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 9 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด

           

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *