กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมโดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย

    โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน และด้านพัสดุ ของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำนักงานจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตรวจสอบภายในการเงินและยุทธศาสตร์ โดยเชิญนางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ยกกรณีตัวอย่างปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ เพื่อป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  รวมถึงผู้แทน คลังจังหวัดเชียงรายกล่าวถึงมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ      และคุณณรงค์ ศรีชัยบุญสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี  กล่าวถึงแนวทางการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยหน่วยงานได้นำแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *