สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)ครั้งที่ 2 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิตกลุ่มอาชีพ และระดับภาค พื้นที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนา ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญและนำมาสู่การสังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นดำเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือตอนบน 2 โดยมีนายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และข้าราชการในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย โดยได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและในพื้นที่ภาคเหนือในเวทีนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *