Month: May 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมฯ…

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2 / 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัด  เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2) เป็นประธานในการประชุมฯ และนายวิบูรณ์…

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่…

การประชุมปิดการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) (นายพิษณุวัชร์ วีระพงศ์เดช) และคณะทำงานได้ปิดการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน…