Month: March 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลาง…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้ และกระบวนการการทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์ คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข…

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้าง รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค…