Month: February 2022

ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

              สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(สตภ.9) (นายกฤษฎา สวนสมภาค) และคณะทำงานนำโดย นายวชิระ ณ ลำปาง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมโดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย…