Month: January 2022

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านระบบ Application Zoom เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.…

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าพบปะเพื่อประสานการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด เข้าพบปะ นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม…