Month: December 2021

การประชุมคณะกรรมการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)ครั้งที่ 2 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิตกลุ่มอาชีพ และระดับภาค พื้นที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนา ที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญและนำมาสู่การสังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นดำเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”…

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 จัดประชุมเปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ดำเนินการในห้วงงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าพบปะหารือข้อราชการกับสำนักงบประมาณและคณะกรณีการบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดตามระเบียบวิธีงบประมาณ2566

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ฯ นางศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 และคณะเข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และการบริหารงบประมาณ…