Month: November 2021

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น…