Month: October 2021

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุม มอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)…

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป