Month: August 2021

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัด การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง…