Month: December 2020

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กรอ. ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 /จังหวัดในกลุ่มจังหวัด/หน่วยงานดำเนินโครงการ เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย…

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลดเอกสาร