Month: November 2020

แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอส่งแนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนราชพัสดุ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดาวน์โหลด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน งบประมาณ ๑๗๐,000,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 ณ อำเภอเชียงของ…

ตรวจติดตามและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มอนุภาค GMS และประชาคมอาเซียน (AC) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 7,980,000.- บาท และโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน…

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น…

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด