Month: May 2020

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1…