Month: March 2020

ประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย