Month: February 2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3…

ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ…