เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Provincial Benchmarking)

เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Provincial Benchmarking)
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#aboutproject