หนังสือ ที่ นร0702/ว64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป
นร 0702_ว 64 ซ้อมความเข้าใจ _ ชดเชย งปม ที่พับไป

ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *