สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ดำเนินการในห้วงงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และหน่วยงานดำเนินโครงการฯงบประมาณกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ เข้าร่วมฟังการเปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ได้รับทราบขั้นตอนการตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบ หลักเกณฑ์การตรวจสอบและโครงการที่จะตรวจสอบแล้วเพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *