สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย, นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานดำเนินโครงการฯ งบกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ ที่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2563 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ในวันที่ 16 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ได้รับทราบขั้นตอนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ หลักเกณฑ์การตรวจสอบและโครงการที่จะตรวจสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสตง. ภาค 9 จะเริ่มตรวจสอบหน่วยงานดำเนินโครงการในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.แพร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *