รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย พร้อมแก้ไขปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ เฮอริเทจเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร ตลอดทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคเอกชน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย พร้อมกับให้เกียรติมอบเอกสารการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนของจังหวัดเชียงราย ในโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย 4,961 ราย รวมพื้นที่ 219,137 ไร่ เป็นเงิน 438.27 ล้านบาท

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การได้ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามคำสั่งคณะรัฐมนตรีในการเป็นพี่เลี้ยง ติดตามดูแลและรับมอบนโยบายจากรัฐบาลมาสู่ท้องถิ่น ของตนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดใหญ่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง นำปัญหามาแก้ไขอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เกิดความยั่งยืน จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องปรับตัวเอง หากได้รับความร่วมมือจับมือกันจากทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง อาทิ เช่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกฝ่ายให้ผ่านวิกฤตไปได้

นอกจากนี้ หากเราไม่พัฒนาบ้านเมืองของเราก็จะถดถอยลงคลอง และเกิดปัญหาสะสม จึงต้องร่วมกันคิด ทำอย่างไรให้แขกบ้านแขกเมืองเดินทางมาและใช้จ่ายเงินในพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยา ได้พัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลง มีเงิน มีรายได้ มีความสวยงาม จึงต้องมาทบทวนความคุ้มค่า และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ไปด้วยกันได้

“เนื่องด้วยท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงรายนั้น คือการทำแผนที่แหล่งน้ำ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ชา กาแฟ โกโก้ แก้ปัญาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยด้วยแนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เข้าถึงแหล่งทุนให้มากขึ้น การแก้ปัญหาผลผลิตภาคการเกษตรให้มีราคาและมีเสถียรภาพโดยไม่เลือกฝ่าย การคมนาคมรถไฟรางคู่จะติดตามและผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด และขอย้ำว่าบรรพบุรุษของเราได้เสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งล้วนเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน เราจึงต้องสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องราวในอดีต เพราะขณะนี้ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกกำลังจะครอบงำ พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือและโอกาสที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือปลูกฝังให้ลูกหลานมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย จึงจะสามารถขับเคลื่อนไทยให้เดินหน้าไปด้วยกัน ซึ่งจะติดตามและดูแลกาพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดต่อไป”

สำหรับแนวคิดขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดในการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งมีกลไกการดำเนินงาน แบ่งเป็น ระดับอำนวยการ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมอบหมายรัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด และระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นความจำเป็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวย้ำว่า จะน้อมนำศาสตร์พระราชาในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น และเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน พร้อมกับการผลักดันคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดเชียงรายในทุกอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือในเรื่องภัยแล้ง หรือน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตแก่พี่น้องประชาชน “ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวย้ำด้วยว่า จากนโยบายไทยไปด้วยกันนี้ จะตอบโจทย์การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายที่กำหนดให้เป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *