กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

หนังสือ ที่ นร0702/ว64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) – กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ-กรอ.- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์

2. ระบบการโอนสินทรัพย์ถาวร (GFMIS Terminal)

3. ระบบงบประมาณ

4. การปกครอง ดูแลและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ (ฉบับใหม่เพิ่มเติมเนื้อหา)

ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่ง / ประกาศ

ที่ นร 0731.1/ว23 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่อย

ที่ นร 0731.1/ว24 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ที่ นร 0731.1/ว29 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่ นร 0731.1/ว30 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ที่ นร 0731.1/ว31 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย-ที่-๔๕๕/๒๕๖๐-มอบอำนาจให้ผวจปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด

แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด

หนังสือ ขอหารือแนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือ ขอหารือแนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือ แนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อหารือการมอบอำนาจในการสั่งการ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐