วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *