สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน(สตภ.9) (นายกฤษฎา สวนสมภาค) และคณะทำงานนำโดย
นายวชิระ ณ ลำปาง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ได้เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าประสงค์ หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความสำเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมถึงเพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดของการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาในแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์อย่างแท้จริงต่อไป โดยมีขอบเขตการตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องในการจัดทำแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณตามจุดมุ่งหมายของพระราชกฤษฏีกา การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งจะตรวจสอบฯตั้งแต่เดือนตุลาคม2564-เดือนพฤศจิกายน 2565ทั้งนี้ได้มี นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมรับฟังหลักเกณฑ์การตรวจสอบของ สตง.ภาค 9ผ่านระบบ Application Zoom

                                                            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *