ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
นำโดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย
ประชุมพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2) ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *