กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ไปยังจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ

    ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกันพิจารณาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *