กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัด  เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2) เป็นประธานในการประชุมฯ และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน       นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ฯ

          โดยในที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของโดยมีมติให้มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวในทุกครั้งที่มีการประชุมฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2565 รวมถึงรับทราบ   การรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจ / มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ / สถานการณ์ปัญหาเร่งด่วน  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า / สถานการณ์ของโรคติดต่อโคโรนาไวรัส COVID-19 และสถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้ง ได้มีการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน                       พ.ศ. 2567 โดยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนรวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเกษตร ให้ทันสมัยมีมาตรฐานการผลิตให้กับเกษตรกรคุณภาพ จัดสรรการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสมดุลของ Demand และ Supply และส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นหนึ่งใน Supply chain ของการส่งเสริมให้เป็น Wellness city อย่างครบวงจร

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอประเด็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ซึ่งกำหนดพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง  นั้น ขอให้เพิ่มเติมพื้นที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านซึ่งมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นเส้นทาง R3Aและพื้นที่ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา ซึ่งมีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพิ่มจุดส่งออก –นำเข้า ภาคผนวกพิธีสารว่าด้วยการกำหนดกักกันโรค และตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม                ระหว่างประเทศไทย จีนและสปป. และนำประเด็นปัญหาทั้งหมดภายในกลุ่มจังหวัดนำมาหารือร่วมให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายเลขา ฯ จะได้นำเสนอ กรอ.ส่วนกลาง  เพื่อผลักดันเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม และแจ้งจังหวัดพิจารณาผลักดันในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมถึงนำข้อเสนอนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 ต่อไป

 

  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *