คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ศาลากลางจังหวัดน่าน  โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมฯ และนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม  ฯ

          โดยในที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 และ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ในเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

         อีกทั้งมีการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *