คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมฯ

โดยในที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 รวมถึงการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,977950 บาท รวมถึงพิจารณาการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งในกรณีครุภัณฑ์จำนวน 20 รายการ งบประมาณ 3,214,500 บาท และกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ งบประมาณ 979,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *