กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธานในการประชุมฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงได้มีการพิจารณาการทบทวนตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตามข้อเสนอแนะของ สตง. ภาค 9 และพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผน และกระทบแผน ตลอดจนพิจารณาปฏิทินการประชุม ก.บ.ก.สัญจร ประจำปี 2664 ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็น “กลุ่มจังหวัดปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่โล่ง” โดยร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและขอความร่วมมือมิให้เกิดการเผาจนนำไปสู่การลดลงค่าฝุ่นควัน PM2.5
อนึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *