OSM north

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย