บทบาทหน้าที่

บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๕๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บทบาทหน้าที่ (108 downloads)