OSM north

ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 
เลขที่ 632 หมู่ 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง 
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 053-177351

E-mail: osmlanna@hotmail.com