ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3  เลขที่ 632 หมู่ 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 053-177351

E-mail: osmlanna2@gmail.com, osmlanna2@hotmail.com

FB : @OSMNORTH2 https://www.facebook.com/OSMNORTH2