กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มอนุภาค GMS และประชาคมอาเซียน (AC) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 7,980,000.- บาท และโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กิจกรรม การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยประชารัฐ งบประมาณ 17,227,200.- บาท ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 ณ สวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ 14 อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตามข้อเสนอแนะของ สตง. ภาค 9 ในการสืบหาหน่วยงานดูแลทรัพย์สิน ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าให้เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ประมาณการราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ห้องน้ำ รถราง 18 ที่นั่ง และกล้อง CCTV ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อเขียนโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบ 2564 ภายในเดือนธันวาคม ๒563สำหรับถนนทางเข้าสวนสาธารณะหนองรงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว ให้เทศบาลตำบลศรีดอนไชย
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *