งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง