ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน รวมจำนวน ๑๒๐ ท่าน ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ศักยภาพและผลกระทบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติคโฮเตล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

     การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการเสวนาเรื่อง “ความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” และช่วงที่ ๒ เป็นการประชุมกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและร่วมกันจัดทำข้อเสนอ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ สู่ประชาคมอาเซียน